Vytlačiť

Výtvarná paleta 2017- propozície

 

PROPOZÍCIE

regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Výtvarná paleta 2017

 

Organizátori: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Termíny: Uzávierka do 10.3.2017, Trebišov a Kráľovský Chlmec

Výstava: 20.3 – 5.4.2017 Mestské kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec

Vernisáž: 20.3.2017 o 15.00 hod. MsKS, Kráľovský Chlmec

 

Charakteristika a poslanie súťaže:

Výtvarná paleta je postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž sa vyhlasuje a realizuje každoročne. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej technike, plastike (drevo, kameň, kov a pod.), úžitkovej tvorbe (šperk, keramika, textil), v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) v počítačovej grafike a osobitne v samostatnej súťažnej kategórii D (insita, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov).

Súťaž je trojstupňová (regionálne, krajské a celoštátne kolo súťaže), koná sa na úrovni regiónu formou regionálnej súťaže a výstavy; na úrovni kraja formou krajskej súťaže a výstavy – v Košickom samosprávnom kraji pod názvom Košická paleta a na celoštátnej úrovni pod názvom Výtvarné spektrum.

Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity a zároveň stále vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do súťaže v rámci Košického samosprávneho kraja.

Poslaním regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná paleta je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov, získavať prehľad o celkovej úrovni neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom samosprávnom kraji za konkrétne obdobie a využívať túto platformu na ďalšie vzdelávanie výtvarníkov.

Realizátor a organizačný garant regionálnej súťaže

  • Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec

Kontakt :

Ladislav Ferencz
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.kcmap.sk

 

Organizačný garant pre Trebišov a okolie:     

  • Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov       

Kontakt: 

Mgr. Emília Vítková
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.muzeumtv.sk 

 

KATEGORIZÁCIA ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE:

Súťaž je určená neprofesionálnym výtvarníkom od 15 rokov. Môžu sa na nej zúčastniť neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky, jednotlivci alebo členovia združení (spolkov, klubov) amatérskych výtvarníkov v SR so svojimi výtvarnými prácami, resp. kolekciou výtvarných prác (3-5 prác od jedného autora) . Autori sa zaraďujú do troch súťažných kategórií podľa veku (A, B, C). Osobitnú štvrtú kategóriu D tvoria autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) so špecifickým výtvarným prejavom – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Súťažné kategórie:

Kategória A:
autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória B: 
autori vo veku od 25 do 60 rokov

Kategória C :
autori vo veku nad 60 rokov

Kategória D :
autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.).

Tematická kategória: Logo Výtvarné spektrum (logo celoštátnej súťaže)
Viac o tematickej kategórii viď na konci propozície.

Podmienky účasti v súťaži:

1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.).

2. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni skíc a štúdií.

3. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky od 15 rokov (v roku 2017 dosiahnu vek 15 rokov). Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania – VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.

4. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2016 až 2017, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v predchádzajúcich ročníkoch.

5. Výtvarné práce je potrebné doručiť na adresu : Kultúrne centrum južného Zemplína SNP 1049/76 Trebišov do 10.3.2017, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Ulica Boľská 41, Kráľovský Chlmec do 10.3.2017.

 

Práva a povinnosti súťažiacich

1. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube (plastika na spodnej strane) čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia.

2. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť svojím podpisom.

3. Všetky výtvarné práce, prihlásené do regionálneho kola, musia byť adjustované (pasparta, rám, háčik na zadnej strane a pod.) Práce adjustované v tzv. klip rámoch (sklo bez pevného rámu) nebudú do súťaže prijaté z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti pri manipulácii s nimi.

4. Práce, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú zo súťaže vyradené.

5. Odporúča sa predložiť porote maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora.

6. Prihlásením sa do súťaže dáva súťažiaci súhlas na využitie svojich výtvarných prác na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely KCMaP a MaKcjZ bez nároku na honorár (vrátane zverejnenia svojich výtvarných diel na webovej stránke KCMaP a MaKcjZ ). Toto ustanovenie sa týka použitia reprodukcií na tlačoviny ku krajskej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania). Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.

7. Súťažiaci autor svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv, spojených s verejným zverejnením jeho diela.

8. Odborná porota menovaná organizátorom súťaže vyhodnotí práce najneskôr do 31.3.2017, zároveň doporučí práce na krajskú súťaž „Košická paleta 2017".


Príloha:
 
pdfvytvarna_paleta2017_propozicie_prihlaska_oznacenie_diel.pdf585.59 KB