Vytlačiť

Vynikajúce výsledky v krajskej a celoslov. súťaži "Čo vieš o hviezdach"

ÚSPECH TREBIŠOVSKÝCH ASTRONÓMOV NA KRAJSKOM KOLE AJ NA CELOŠTÁTNOM FINÁLE SÚŤAŽE
„ČO VIEŠ O HVIEZDACH?"

Členovia astronomických krúžkov z trebišovského okresu si najprv zmerali sily so svojimi konkurentmi na krajskom kole prestížnej astrosúťaže „Čo vieš o hviezdach?". Túto súťaž každoročne vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň sídliaca v Hurbanove. Je určená pre členov astronomických krúžkov a záujemcov o astronómiu od 4. ročníka ZŠ po 4. ročník stredných škôl a gymnázií na Slovensku.

Súťažilo sa v troch kategóriách.
1. kategória - žiaci základných škôl 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia

KRAJSKÉ KOLO
Krajské kolo sa konalo 28. až 30. apríla 2015 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice.
Účastníci súťažili v kolách, ktorých obsahová náplň pozostávala z písomných testov, všeobecnej astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, kozmonautiky, histórie astronómie, ale aj z praktickej časti akou bolo poznávanie súhvezdí, hviezd, a objektov nočnej oblohy na mape. Pre starších bola pripravená aj astrofyzika a astronomické príklady. Naši mladí hvezdári sa držali statočne, čoho dôkazom boli aj konečné výsledky.

V prvej kategórii sme získali 1. miesto, na ktorom sa umiestnil Janko PLAVNICKÝ zo ZŠ M. R.
Štefánika v Trebišove.
4. miesto: Ivan Murín, ZŠ Obchodná 5, Sečovce
8. miesto: Miroslav Tirpák, ZŠ Komenského 8, Trebišov

V druhej kategórii obsadil 3. miesto Jakub POPOVIČ zo ZŠ Obchodná 5 v Sečovciach.
6. miesto: Tomáš Toma, ZŠ Pribinova 34, Trebišov
7. miesto: Krištof Koško, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Tretia kategória nám priniesla 1. miesto, ktoré získal Samuel MICHALANSKÝ z 8 ročného
gymnázia v Trebišove
2. miesto, na ktorom sa umiestnila Patrícia CMOROVÁ
z Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
10. miesto: Gabriel Čverčko, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov

Súťažiaci z prvých troch miest postúpili do celoslovenského kola, Samuel Michalanský sa však finále nemohol zúčastniť z dôvodu prijímacích skúšok na vysokú školu.

CELOSLOVENSKÉ KOLO
Celoštátne finále sa uskutočnilo v dňoch 9. až 11. júna 2015 v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. V tejto najťažšej a najprestížnejšej forme súťaže ukázal najlepšie vedomosti a praktické znalosti z astronómie:

v 1. kategórii Janko PLAVNICKÝ. Umiestnil sa na fantastickom 1. MIESTE a dokázal, že vo svojej kategórii nemá na Slovensku premožiteľa.
V druhej kategórii obsadil náš Jakub POPOVIČ krásne 11. miesto a v tretej kategórii skončila Paťa CMOROVÁ na peknom 21. mieste.

Našim mladým astronómom srdečne blahoželáme a prajeme, aby im tento entuziazmus vydržal aj v nasledujúcich rokoch.