Vytlačiť

XVII. Divadelný Trebišov - Propozície

XVII. DIVADELNÝ TREBIŠOV 2014

Malá krajská scénická žatva ochotníckych
divadelných súborov Košického kraja

 

Vyhlasovateľom celoštátnych súťažných postupových prehliadok amatérskeho alternatívneho a činoherného divadla je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR

Realizátorom a organizátorom malej krajskej scénickej žatvy ochotníckych divadelných súborov Košického kraja XVII. Divadelný Trebišov 2014 z poverenia NOC v Bratislave a odboru kultúry Úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Termín MKSŽ:

24. – 25. apríla 2014

Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko Trebišov

Postupnosť na celoštátne súťažné prehliadky:

 • 1/ Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých EXIT - LEVOČA 2014  20. – 22. júna 2014
 • 2/ Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých FEDIM - TISOVEC 2014  6. – 8. júna 2014


Poslanie prehliadky

MKSŽ je postupovou prehliadkou divadla mladých, je koncipovaná ako súťažná prehliadka amatérskych mládežníckych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum. Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu mládežníckych amatérskych divadelných súborov.


Podmienky účasti v súťaži

Súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba súbory, ktorých členovia hereckého kolektívu spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov
( vek členov ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný )

MKSŽ je postupovou prehliadkou amatérskeho divadla, je koncipovaná ako súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov dospelých, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum, Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných súborov.


Podmienky účasti v súťaži
Súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba súbory, ktoré:

 • uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď.

Štruktúra súťaže
Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne divadelné kolektívy, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť profesionálne divadelné kolektívy, ani kolektívy z konzervatórií, VŠMU a AKU.

Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

Súťaž je organizovaná na niekoľkých stupňoch.

 1. Základné regionálne stupne organizujú kultúrne a osvetové zariadenia.
 2. Krajské stupne organizujú vybrané regionálne/krajské osvetové strediská
 3. Celoštátny stupeň odborne zabezpečuje Národné osvetové centrum Bratislava

Práva a povinnosti súťažiacich

1/ Súbor prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.

2/ Hlavným kritériom hodnotenia je odborná úroveň a umelecká kvalita inscenačného tvaru.

Program
:

- časť súťažná: prezentácia inscenácií súborov
- časť vzdelávacia:
 • rozborový seminár
 • vzdelávací seminár

Navrhovatelia navrhujú do programu MKSŽ inscenácie prostredníctvom prihlášok a protokolu, respektíve odborného hodnotenia poroty, ktoré odošlú na adresu:
Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
SNP 1049/76
075 01 Trebišov


Návrhy musia byť doručené na KCjZ v Trebišove do 7. apríla 2014 so všetkými povinnými prílohami.


K prihláške je potrebné priložiť

1/ osoby a obsadenie, vr. údajov o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby, ...
2/ textovú predlohu inscenácie
3/ odborné hodnotenie inscenácie (s menami hodnotiteľov) so stručným, ale výrazným uvedením, v čom navrhovatelia vidia výnimočnosť, inšpiratívnosť či iný predpoklad, oprávňujúci zaradiť inscenáciu do programu krajskej prehliadky
4/ slovo o súbore do programového bulletinu
5/ slovo o autorovi /autoroch, resp. o inscenačnej tradícii do programového bulletinu
6/ fotografie z inscenácie, použiteľné pre tlač a propagáciu.


Hodnotenie:

Súťažné inscenácie bude hodnotiť odborná porota vymenovaná riaditeľkou Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.
Hlavným kritériom bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.
Odborná porota sa pri svojom hodnotení bude riadiť propozíciami celoštátnych súťaží, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke: www.nocka.sk


Finančné zabezpečenie:

Organizátor malej krajskej scénickej žatvy ODS Košického kraja uhradí pre zúčastnené divadelné súbory:
 1. stravu pre členov divadelných súborov v zmysle platných predpisov o stravnom iba v deň vystúpenia súboru, / 1x teplá strava /
 2. náklady na prepravné autobusom pre zúčastnené DS na základe predloženia objednávky MaKCjZ v Trebišov. Prosíme Vás preto, aby doprava bola zabezpečená za minimálne náklady.
Presné pokyny pre prihlásené divadelné súbory zašleme priamo na adresu ich vedúcich.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Trebišove a spoluprácu.V Trebišove 7. marca 2014

Mgr. Beáta Kereštanová v.r.
riaditeľka MaKCjZVybavuje: Ľubica Tkáčová – metodik pre divadlo
Telefón: 056 672 56 20
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prihláška na XVI. Divadelný Trebišov
xls divadelny_trebisov_2014_prihlaska 27.00 Kb