Vytlačiť

XIX. Divadelný Trebišov propozície

Vyhlasovateľom celoštátnych súťažných postupových prehliadok amatérskeho divadla a divadla mladých je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.
 
Realizátorom a organizátorom malej krajskej scénickej žatvy ochotníckych divadelných súborov Košického kraja XIX. Divadelný Trebišov 2016 z poverenia NOC v Bratislave a odboru kultúry Úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Termín MKSŽ:

21. – 22. apríla 2016

Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko Trebišov

Postupnosť na celoštátne súťažné prehliadky:

 • Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých FEDIM - TISOVEC 2016  3. – 5. júna 2016
 • Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých 42. BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 9. – 11. júna 2016


Poslanie prehliadky

MKSŽ je postupovou prehliadkou divadla mladých, je koncipovaná ako súťažná prehliadka amatérskych mládežníckych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum. Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu mládežníckych amatérskych divadelných súborov.


Podmienky účasti v súťaži

Súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba súbory, ktorých členovia hereckého kolektívu spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov
( vek členov ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný )

MKSŽ je postupovou prehliadkou amatérskeho divadla, je koncipovaná ako súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov dospelých, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum, Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných súborov.


Podmienky účasti v súťaži
Súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba súbory, ktoré:

 • uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď.

Štruktúra súťaže
Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne divadelné kolektívy, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť profesionálne divadelné kolektívy, ani kolektívy z konzervatórií, VŠMU a AKU.

Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

Súťaž je organizovaná na niekoľkých stupňoch.

 1. Základné regionálne stupne organizujú kultúrne a osvetové zariadenia.
 2. Krajské stupne organizujú vybrané regionálne/krajské osvetové strediská
 3. Celoštátny stupeň odborne zabezpečuje Národné osvetové centrum Bratislava

Práva a povinnosti súťažiacich

1/ Súbor prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.

2/ Hlavným kritériom hodnotenia je odborná úroveň a umelecká kvalita inscenačného tvaru.

Program
:

- časť súťažná: prezentácia inscenácií súborov
- časť vzdelávacia:
 • rozborový seminár
 • vzdelávací seminár

Navrhovatelia navrhujú do programu MKSŽ inscenácie prostredníctvom prihlášok a protokolu, respektíve odborného hodnotenia poroty, ktoré odošlú na adresu:
Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
SNP 1049/76
075 01 Trebišov


Návrhy musia byť doručené na KCjZ v Trebišove do 8. apríla 2016 so všetkými povinnými prílohami.


K prihláške je potrebné priložiť

1/ osoby a obsadenie, vr. údajov o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby, ...
2/ textovú predlohu inscenácie
3/ odborné hodnotenie inscenácie (s menami hodnotiteľov) so stručným, ale výrazným uvedením, v čom navrhovatelia vidia výnimočnosť, inšpiratívnosť či iný predpoklad, oprávňujúci zaradiť inscenáciu do programu krajskej prehliadky
4/ slovo o súbore do programového bulletinu
5/ slovo o autorovi /autoroch, resp. o inscenačnej tradícii do programového bulletinu
6/ fotografie z inscenácie, použiteľné pre tlač a propagáciu.


Hodnotenie:

Súťažné inscenácie bude hodnotiť odborná porota vymenovaná riaditeľkou Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.
Hlavným kritériom bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.
Odborná porota sa pri svojom hodnotení bude riadiť propozíciami celoštátnych súťaží, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke: www.nocka.sk


Finančné zabezpečenie:

Súťaž je finančne zabezpečená z rozpočtu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove a z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 
Organizátor malej krajskej scénickej žatvy ODS Košického kraja uhradí pre zúčastnené divadelné súbory:
 1. stravu pre členov divadelných súborov v zmysle platných predpisov o stravnom iba v deň vystúpenia súboru.
 2. náklady na prepravné autobusom pre zúčastnené DS na základe predloženia objednávky MaKCjZ v Trebišov /po schválení dotácie z MK SR/. Prosíme Vás preto, aby doprava bola zabezpečená za minimálne náklady.
Presné pokyny pre prihlásené divadelné súbory zašleme priamo na adresu ich vedúcich.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Trebišove a spoluprácu.V Trebišove 30. marca 2016

Mgr. Beáta Kereštanová v.r.
riaditeľka MaKCjZVybavuje: Ľubica Tkáčová – metodik pre divadlo
Telefón: 056 672 56 20
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prihláška na XIX. Divadelný Trebišov
xlsdivadelny_trebisov_2016_prihlaska.xls27 KB

Kto je Online

Práve tu je 441 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com