Vytlačiť

Prečo som na svete rád/rada

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA (1994 – 2011)

 

Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou
- kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí
17. ročník


Hlavný organizátor projektu:
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM
v spolupráci
KANCELÁRIOU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA,
OBCIANSKYM ZDRUŽENÍM PRIMA

Projekt podporujú:

MINISTERSTVO KULTÚRY SR (slovenská časť projektu)
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (slovenská časť projektu)
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR (zahraničná časť projektu)

Najvýznamnejšie ocenenia projektu:
Cena OSN (Viedeň, New York 1998), Cena predsedu Národnej rady SR, Cena podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu, Cena podpredsedu vlády SR – predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Cena ministra kultúry SR, Cena ministra vnútra SR, Cena ministra zahraničných vecí SR, Cena riaditeľa Protidrogového fondu, Cena Protidrogového fondu – Protidrogový čin roka, Cena riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru SR (2010)

Nad projektom prevzali záštitu:
Sergei Ordzhonikidze - generálny riaditeľ Úradovne OSN v Ženeve (2005), Rudolf Schuster -prezident Slovenskej republiky (2000), Mária Kadlečíková - podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu (2002), Pavol Paška - predseda Národnej rady SR (2010), František Ružička – veľvyslanec SR v Poľsku (2006), minister zahraničných vecí Ján Kubiš (2008). Keďže projekt dlhodobo patrí medzi kľúčové projekty Ministerstva kultúry SR, zamerané na redukciu požiadavky mládeže po drogách, každoročne nad ním preberá záštitu minister kultúry: Rudolf Chmel (2003, 2004, 2005), František Tóth (2006) a Marek Maďarič (2007, 2008, 2009, 2010).
V 17. ročníku nad projektom prevzal záštitu Daniel Krajcer, minister kultúry Slovenskej republiky.

História projektu:
História projektu sa začala v Bratislave v roku 1994, keď vznikol prvotný nápad, myšlienka realizovať projekt takéhoto zamerania. V roku 2011 realizujeme už sedemnásty ročník projektu.
Viac ako 17 700 autorov - slovenských a zahraničných chlapcov a dievčat vo veku od 14 do 18 rokov – v histórii národných kôl súťaže vyjadrilo prostredníctvom výtvarnej výpovede svoj postoj k drogám a k závislosti. Do súťaže sa aktívne zapojili aj mladí ľudia z Fínska, Talianska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Nórska, Poľska a Malty. Výber týchto prác vo forme putovnej výstavy reprezentoval myšlienku projektu vo vyše 530 reprízach výstavy na Slovensku, v Maďarsku (Győr), Bulharsku (Sofia), v Rakúsku (Viedeň, OSN), vo Fínsku (Helsinki), v USA (New York, OSN), v Austrálii (Canberra, Sydney, Adelaide, Tasmánia), v Nórsku (Oslo, Trondheim, Molde), Francúzsku (Rada Európy, Štrasburg), Poľsku (Varšava, Ciechanów, Poswin), vo Veľkej Británii (Londýn), vo Švajčiarsku (Ženeva, OSN) a v Uzbekistane (Taškent, Buchara, Samarkand a Navoi).
K dozaista najvýznamnejším úspechom patrí, že sme náš pôvodný slovenský projekt štyrikrát prezentovali v zahraničí na najvyššej úrovni: na pôde Organizácie Spojených národov vo Viedni a New Yorku (1998), v Ženeve (2005, k projektu bol vydaný oficiálny plagát OSN), ako aj na pôde Rady Európy v Štrasburgu (2007) pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy vďaka spolupráci s veľvyslancom Emilom Kuchárom, predsedom Rady ministrov pri Rade Európy. Výstavu osobne poctil svojou prítomnosťou Terry Davis, generálny tajomník Rady Európy.
Motívy víťazných diel sa každoročne používajú ako predloha pri výrobe tričiek, šiltoviek, plagátov, kalendárov, pohľadníc, puzzle a iných artefaktov, ktoré slúžia realizátorom projektu ako ocenenia pre najlepších súťažiacich a následne v putovnej výstave, ktorú realizujeme za vynikajúcej spolupráce s regionálnymi osvetovými a kultúrnymi strediskami v Slovenskej republike.
Dôležitým partnerom slovenskej časti projektu už po ôsmy rok bude Národná rada Slovenskej republiky, na pôde ktorej sa koná vyhlásenie výsledkov a slávnostná vernisáž výstavy za účasti ocenených autorov a ďalších významných hostí. Významnými partnermi v zahraničnej spolupráci na projekte sa stali stále misie SR pri OSN a zastupiteľské úrady SR v zahraničí.


Tento rok vstupujeme už do 17. ročníka projektu. Preto nás osobitne teší, že záujem o projekt každoročne prevyšuje predchádzajúci ročník. Bude to tak aj tento rok vašou zásluhou?PROPOZÍCIE
sedemnásteho ročníka výtvarného projektu
s protidrogovým zameraním

 

Projekt  sa realizuje v troch rovinách:
 • celoštátna tematická výtvarná súťaž,
 • celoštátna putovná výstava vybraných prác, ktoré iniciujú sprievodné podujatia,
 • prezentácia slovenského výtvarného umenia mládeže vo veku od 14 -18 rokov a protidrogového posolstva projektu v zahraničí a zahraničná spolupráca na projekte.

CIELE  SÚŤAŽE
   zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí so zameraním na legálne drogy (alkohol, tabak, lieky...) a ilegálne drogy

   na princípe rovesníckeho pôsobenia posilňovať hodnotový systém mládeže;

   pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja;

   celoštátnou putovnou výstavou iniciovať iné tematické protidrogové edukačné aktivity;

  prispievať k pozitívnemu zviditeľňovaniu Slovenskej republiky v zahraničí
TÉMA VÝTVARNÝCH PRÁC
PREČO  SOM  NA  SVETE  RÁD/RADA

 

TERMÍN A MIESTO VYHLÁSENIA VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
20. júna 2011 (pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi – 26. jún 2011), Bratislava, výstavné priestory Národnej rady SR Galéria na Západnej terase Bratislavského hradu)


SÚŤAŽNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

1. Súťažiť môžu prostredníctvom svojich výtvarných prác dievčatá a chlapci žijúci na území Slovenskej republiky vo veku od 14 do 18 rokov.
2. Organizátori vyhlasujú tieto súťažné kategórie:
– maľba, kresba, grafika, kombinované techniky, návrh na plagát, pohľadnicu a tričko;
– školy umeleckého zamerania, detské domovy a diagnostické centrá, špeciálne školy, základné školy;
– prvých tristo zaslaných prác.

3. Porota navrhuje organizátorom udeliť prestížne mimoriadne ocenenia autorom výnimočných výtvarných prác.
4. Súťažiť budú iba plošné práce do rozmeru A2.

5. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nesmú prezentovať, prihlásiť do inej súťaže a nesmú sa používať na iné účely ani v rámci iných komerčných a nekomerčných aktivít, a to až do termínu oficiálneho zverejnenia výsledkov súťaže.
6. Súťaž je neanonymná, každý účastník môže zaslať maximálne 2 výtvarné diela, organizácia (škola, detský domov a pod.) maximálne 10 súťažných prác vybratých na základe vlastného výberu.
7. Organizátori súťaže výtvarné práce prihlásené do súťaže autorom nevracajú. Môžu ich použiť na prezentáciu a propagáciu projektu Prečo som na svete rád/rada na Slovensku i v zahraničí.
8. Porota má právo v prípade, ak práce nedosahujú požadovanú úroveň, niektoré z miest v konkrétnej kategórii neudeliť, prípadne v jednej kategórii udeliť niekoľko prvých, druhých alebo tretích miest.
9. Národné osvetové centrum ako hlavný organizátor si vyhradzuje právo na nekomerčné, komerčné aj iné použitie výtvarných prác prihlásených do súťaže. Účastníci súťaže dobrovoľne povoľujú vyhlasovateľovi súťaže použitie svojich autorských práv, a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia.
10. Zverejnenie výsledkov súťaže sa uskutoční na vernisáži výstavy v Národnej rade SR a prostredníctvom médií. Víťazi jednotlivých kategórií budú písomne pozvaní na vernisáž, ktorá sa bude konať 20. júna 2011.
11. Výtvarné práce treba vo vlastnom záujme označiť takto:
na obálke: Prečo som na svete rád/rada
meno a priezvisko, vek, e-mailový kontakt, názov školy, resp. inštitúcie, ktorá viedla autora k tvorbe, telefón a adresa, meno pedagóga, ktorý viedol autora k tvorbe, adresa bydliska a telefón, názov práce, výtvarná technika, súťažná kategória
12. Uzávierka súťaže je 15. mája 2011. Dátum poštovej pečiatky na obálke odoslaného diela rozhoduje o dodržaní termínu a následnom zaradení do súťaže.
Pozor! Porota má právo navrhnúť organizátorom oceniť špeciálnou cenou tri práce spomedzi prvých tristo zaslaných prác. Preto neváhajte a zasielajte práce priebežne, a nie až pred uzávierkou. Získate tak dvojnásobnú šancu na umiestnenie, pretože prvých tristo prác bude opäť zaradených do odborného výberu.
Zasadnutie odbornej poroty sa uskutoční 20. mája 2011 v Národnom osvetovom centre.


12. Označené práce treba poslať na adresu:
PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava 1


POZNÁMKY K TVORBE
Do súťaže nebudú zaradené práce s rasovými predsudkami, rasistickými motívmi alebo inými podobnými indíciami (hákový kríž a podobne).
Práce je vhodné stavať napríklad na konfrontácii života s drogou a triezveho, zdravého životného štýlu. Odporúčame upriamiť pozornosť aj na problematiku legálnych drog (alkohol, tabak, lieky) a aj moderných, tzv. nelátkových návykových chorôb (patologické hráčstvo, poruchy príjmu potravy, komunikačné závislosti  chat, internet, mobil a pod.).
Pri voľbe námetu vám radi pomôžu koordinátori prevencie drogových závislostí v školách a pracovníci prevencie v regionálnych osvetových a kultúrnych zariadeniach.

AKÁ JE MOTIVÁCIA NA TVORBU, PREČO SA NA SÚŤAŽI ZÚČASTNIŤ?

 • osobná účasť víťazov na náklady organizátorov na odovzdávaní cien v Národnej rade SR a prevzatie prestížnych ocenení - diplom a vecná cena;
 •  možnosť mať zaradenú prácu na výstave v Národnej rade SR a následne do putovného výberu výstavy, ktorá sa predstaví najmenej v 20 reprízach v mnohých mestách v SR, možná je i zahraničná prezentácia autorského diela
 • využitie výtvarného námetu práce pri výrobe sprievodných propagačných materiálov k projektu, ako napríklad pohľadnice, potlače trička, vreckového kalendárika a i. s uvedením mena autora;
 • možnosť prezentácie práce na výstave v zahraničí, za istých podmienok aj účasť autora na výstave v partnerskej krajine projektu.

Kontakt:
PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
projektová manažérka
Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1
Tel.: +42102 204 71 226, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kto je Online

Práve tu je 260 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com