Vytlačiť

Pozvánka na výstavu Atelie®oom

Názov: Atelié®oom
Miesto: Kultúrne centrum v Trebišove, Ul. SNP. č. 1049/76
Termín: 22. 11. 2014 - 21. 12. 2014
Vernisáž: 21. 11. 2014/piatok/ o 16.30 h
Autori: žiaci SZUŚ Jastrabie nad Topľou
Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
Koncepcia: Mgr.art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Viac info: muzeumtv.sk , zusjastrabie.sk

Múzeum a kultúrne centrum v Trebišove v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Jastrabie nad Topľou vás pozývajú na výstavu Atelie®oom, ktorá je zameraná na experimentálnu tvorbu, hľadanie a nachádzanie „nových" výrazových prostriedkov a výtvarných stratégií. Ústredným a kľúčovým aspektom tejto výstavy je experiment, ktorý je podmienený kvalitou autorského rukopisu s vlastnou výpovednou hodnotou. Výstava reflektuje širokú škálu rôznorodých techník a postupov v oblasti plošného vizuálneho umenia, pričom cieľom je mapovať a konfrontovať rôzne spôsoby stvárnenia danej témy. Prezentované sú prevažne práce na papieri v rôznych technikách (maľba, kresba, grafika a pod.)

Spoločným menovateľom tejto výstavy sa stáva aktuálny výber najpozoruhodnejších žiackych prác a techník za mesiac október 2014. Výstava okrem iného reflektuje prierez učebných, vzdelávacích a tematických plánov výtvarného odboru Súkromnej umeleckej školy, ktorá pôsobí vo viacerých obciach, kde má zriadené elokované pracoviská v priestoroch miestnych materských a základných škôl. Spomeňme napr. Jastrabie nad Topľou, Soľ, Hlinné, Zámutov, Čaklov, Bystré, Slovenská Kajňa a pod.

V rámci tvorivého a vzdelávacieho procesu je tento výber jednotlivých autorov - žiakov odlišný a rozdielny aj z hľadiska geografického a pedagogického. Harmonogram umeleckého vzdelávania sa prispôsobuje rozvrhu žiaka v ZŠ tak, aby naň kontinuálne nadväzovalo v priestoroch tej školy, ktorú žiak navštevuje pod odborným pedagogickým vedením. Každý pedagóg má iné spôsoby a metódy výučby, rovnako ako každá ZŠ má iné zvyklosti a tradície. Taktiež každý z autorov má vlastný vyjadrovací spôsob, vlastnú optiku a individuálne uvažovanie v rámci vnímania danej témy. Prostredníctvom rukopisu jednotlivých autorov máme možnosť nahliadnuť do autorovho sebavyjadrovacieho aparátu a vzhliadnuť rôznorodé výtvarné polohy a stratégie (expresívne, abstraktné, geometrické, iluzívne, figuratívne a pod.)

Dôležitým aspektom tejto výstavy je podpora výtvarných zručností žiakov, podpora progresívneho výtvarného myslenia a v neposlednom rade podpora sebaprezentácie žiakov z menších obcí a miest. Malé obce, regióny na periférii kultúrneho života, odkiaľ pochádzajú práce týchto žiakov, môžeme vnímať do určitej miery ako znevýhodnené s „kultúrnym hendikepom". Avšak po absolvovaní SZUŠ Jastrabie nad Topľou sa práve tento „hendikep" stáva devízou, prínosom pre ďalší osobnostný rozvoj v optike podpory autorskej inakosti a rozvoja individuálnych vzácností mladých umelcov - inakosti, vyrastajúcej z regionálnych i osobnostných špecifík, formujúcich vnímanie vlastnej identity. Veríme, že tento pocit nadobudnete aj vy pri vzhliadnutí výstavy, na ktorú vás srdečne pozývame.

 

pozvanka vystava atelieroom