Vytlačiť

Výtvarná paleta 2016 - propozície

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 

M. R. Štefánika 257/65 075 01 Trebišov
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Úsek osvetovej, prezentačnej a propagačnej činnosti 

Propozície

regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Výtvarná paleta 2016

 

Charakteristika a poslanie súťaže:

Výtvarná paleta je postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž sa vyhlasuje a realizuje každoročne. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej technike, plastike (drevo, kameň, kov a pod.), úžitkovej tvorbe (šperk, keramika, textil), v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) v počítačovej grafike a osobitne v samostatnej súťažnej kategórii D (insita, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov).

Súťaž je trojstupňová (regionálne, krajské a celoštátne kolo súťaže), koná sa na úrovni regiónu formou regionálnej súťaže a výstavy; na úrovni kraja formou krajskej súťaže a výstavy – v Košickom samosprávnom kraji pod názvom Košická paleta a na celoštátnej úrovni pod názvom Výtvarné spektrum.

Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity a zároveň stále vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do súťaže v rámci Košického samosprávneho kraja.

Poslaním regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná paleta je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov, získavať prehľad o celkovej úrovni neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom samosprávnom kraji za konkrétne obdobie a využívať túto platformu na ďalšie vzdelávanie výtvarníkov.

Realizátor a organizačný garant regionálnej súťaže:       

 • Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov       

Kontakt: 

Mgr. Emília Vítková
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.muzeumtv.sk

Miesto konania výstavy od 15.4. - 29.4.2016:

Kultúrne centrum južného Zemplína
SNP 1049/76
Trebišov 

Časový harmonogram súťaže:

Uzávierka súťaže (zbieranie prác) do: 6.4.2016
Vernisáž výstav: 15.4.2016
Trvanie výstavy do: 29.4.2016

Súťažné kategórie:

Kategória A:
autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória B: 
autori vo veku od 25 do 60 rokov

Kategória C :
autori vo veku nad 60 rokov

Kategória D :
autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.).

Súťažné podmienky

 1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) a počítačovej grafike.
 2. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií.
 3. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov) – jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov, žijúci v regióne Košického samosprávneho kraja (KSK), so svojimi výtvarnými prácami, resp. kolekciou výtvarných prác.
 4. Do súťaže sa autor prihlasuje podľa miesta svojho bydliska (trvalého, výnimočne prechodného – napr. podľa mesta, v ktorom súťažiaci autor v súčasnosti študuje, alebo pracuje). V Košickom samosprávnom kraji sa súťažiaci môžu prihlásiť do súťaže prostredníctvom regionálnych osvetových zariadení v pôsobnosti KSK.
 5. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania (napr. VŠVU, Akadémie umení v Banskej Bystrici a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí).
 6. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce (maximálne 5 diel) vytvorené v posledných dvoch rokoch, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v predchádzajúcom ročníku súťaže.
 7. Výtvarné práce je potrebné doručiť do Trebišova do 6.4.2016 :

Práva a povinnosti súťažiacich

 1. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube (plastika na spodnej strane) čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia.
 2. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdíť svojím podpisom.
 3. Všetky výtvarné práce, prihlásené do regionálneho kola, musia byť adjustované (pasparta, rám, háčik na zadnej strane a pod.) Práce adjustované v tzv. klip rámoch (sklo bez pevného rámu) nebudú do súťaže prijaté z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti pri manipulácii s nimi.
 4. Práce, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú zo súťaže vyradené.
 5. Odporúča sa predložiť porote maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora.
 6. Prihlásením sa do súťaže dáva súťažiaci súhlas na využitie svojich výtvarných prác na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely KCMaP a MaKCJZ bez nároku na honorár (vrátane zverejnenia svojich výtvarných diel na webovej stránke KCMaP a MaKCJZ ). Toto ustanovenie sa týka použitia reprodukcií na tlačoviny ku krajskej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania). Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.
 7. Súťažiaci autor svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv, spojených s verejným zverejnením jeho diela.
 8. MaKCJZ nominuje na návrh odbornej poroty výtvarné práce do krajského kola súťaže.
 9. Každý autor má právo byť včas informovaný o výsledkoch súťaže Výsledky regionálneho kola budú zverejnené na internetovej stránke www.muzeumtv.sk.
 10. Autori obdržia e-mailom od organizátora pozvánku na vernisáž výstavy.

Príloha:
 
pdfvytvarna_paleta2016_prihlaska_a_oznacenie_diel.pdf198.02 KB