Vytlačiť

Sv.Trojhviezdie - Cyril, Metod, Gorazd - Propozície XXI. ročníka


Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Sv.Trojhviezdie - Cyril, Metod, Gorazd

PROPOZÍCIE XXI. ročníka
okresnej výtvarnej súťaže detí a mládeže,
zameranej na národnú históriu.
 
Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť.

Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti.


1. Vyhlasovatelia a usporiadatelia :

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína  v Trebišove

2. Témy súťaže :
   
1. Osobnosti Veľkej Moravy - Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk ,Pribina, Koceľ,   Sedempočetníci...
    2. Národné a kresťanské dejiny, legendy ,povesti, príbehy
    3. Významné udalosti a osobnosti z nášho mesta, obce... (ľubovoľný prejav)

3. Súťažné obdobie:
    Termín súťaže:  marec, apríl 2017
    Uzávierka súťaže:  19. apríl 2017
    Termín výstavy: 25. apríl 2017 ( vyhlásenie výsledkov )
    Miesto: galéria Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove


4. Podmienky súťaže :

a/ Súťaže sa môže zúčastniť:
autor  vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je žiakom, respektíve  študentom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, výtvarného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom

b/ Kategórie :
1.deti vo veku 6 -9 rokov
2. deti vo veku  10-12 rokov
3. deti vo veku  13- 15 rokov
4. študenti stredných škôl 16 – 19 rokov
                
c/ Výtvarný prejav:
Ľubovoľný - kresba, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky. Formát - min. od A4 (návrh na plagát A3, A2)

Práce musia obsahovať: 
  • meno a priezvisko bydlisko autora
  • vek
  • škola
  • názov práce
  • súťažná kategória                 
  • meno pedagóga
Práce nemôžu byť poslané do iných súťaží. Práce nebudú vrátené školám. Ocenené práce zostávajú v archíve a budú využité na propagačné účely. Práce môžu byť vystavené aj v iných regiónoch Slovenska. Prevzaté reprodukcie budú vyradené zo súťaže, treba dať prednosť vlastnému stvárňovaniu.

d/Vyhlásenie výsledkov:

Výsledky súťaže budú vyhlasené na vernisáži okresnej výstavy 25. apríla 2017 v galérii Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.
Víťazné práce budú zaslané na celoslovenskú súťaž Gorazdovo výtvarné Námestovo


e/ Uzávierka prác je  :  19.4.2017   na adrese:
Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Kvetoslava Porhinčáková
SNP 1049/76
075 01 Trebišov
.